Ich schütze mein Tier

Tristan, Klasse 1b 2014/15                                                                   Julian, Klasse 1b 2014/15


Muster drucken und freie Muster entwerfen

Lioba, Klasse 4a 2014/15                                                        Ahmed, Eli, Lioba, Nina, Klasse 4a 2014/15 

 

 

Tim, Klasse 4a 2014/15                                                                      Enrique, Klasse 4a 2014/15 


So schmeckt Schnee!

Judien Geschwill, Klasse 2b  2014/15    Kenno Recker, Klasse 2b 2014/15